Podmínky zpracování osobních údajů a prohlášení odpovědnosti

Registrací vyslovuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č.101/200 sb., o ochraně osobních údajů.

Souhlas uděluji agentuře SPORTS CONNECT, s.r.o. se sídlem Lužická 1681/17, 120 00 Praha 2. IČO 04142551 jakožto organizátorovi pro účely evidování mé osoby jakožto účastníka. Souhlas uděluji na dobu neurčitou a to i zpětně, ode dne registrace mé osoby u agentury.  Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého osobního a soukromého života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil tento vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Prohlašuji, že se účastním tréninků a zápasů pořádaných agenturou Sports Connect s.r.o. na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí.  Zejména prohlašuji, že jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění, i když jsem byl trenérem poučen/a  o povinnost chránit majetek, své zdraví a zdraví ostatních účastníků třetích osob. Zavazuji se dbát doporučení a příkazů trenérů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.

Po tomto poučení prohlašuji, že tréninky, zápasy a ostatní sportovní aktivity pořádané agenturou Sports Connect s.r.o. se se sídlem Lužická 1681/17, 120 00 Praha 2. IČO 04142551 absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko a s vědomím, že agentura nenese žádnou odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při tréninku nebo zápase vznikne.

Agentura Sports Connect, s.r.o. nakládá s osobními údaji dle směrnice 95/46/EC Evropského parlamentu, Směrnice 2002/58/EC Evropského parlamentu o soukromých a elektronických komunikacích, nařízení 45/2001 EP a Rady o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů a rámcové rozhodnutí Rady 200/977/SVV z 27.listopadu 2008 o ochranně osobních údajů v rámci policejní a justiční spolupráci v trestných záležitostech.